شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
راه و رسم ازدواج شاد و پایدار. ازدواج مثل پازلی دو تکه است. تنها مشکل،. این اس ت که احتمال دارد لب ه های دوتکه. خشن و ناهماهنگ باشند و با یکدیگر خوب. جفت نشوند.


817
9 مه 2016 ... ازدواج. ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠه ای که ھر ﺟوان در طول زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ آن روﺑرو اﺳت، ﻣﺳﺋﻠه اﻧﺗﺧﺎب ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ اﺳت. ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐه در زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑه وﺟود ﻣﯽ آﯾد، ﺑه ﺧطﺎی ا ﻧﺗﺧﺎب و ﻋدم ...


817
9 مه 2016 ... ازدواج امري مقدس در شرع اسلامي است در روايات اين سنت پيامبر اعظم(ص) به عنوان معياري که پيروان ايشان را از غير تميز مي دهد، شناخته شده است.


817
23 آوريل 2016 ... ازدواج موفق - فاطمه شعیبی ورود به دوره بزرگسالی معمولا همراه با انتخاب شغل و همسر است. صمیمیت در این دوره به معنای علاقمندی به دیگران و داشتن ...


817
ده مورد همسانی در ازدواج موفق: ۱-همجواری. ۲-تناسب سنی. ٣- هماهنگی قد و وزن و ظاهر فرد. ۴- همسانی هوش. ۵-مذهب و اعتقادات مشترک. ۶-سطوح نزدیک تحصیلات. ۷-هم طبقه اجتماعی ...


817
21. ﻧﮕﺮش. ﺟﻮاﻧﺎن. اﻳﺮاﻧﻲ. ﺑﻪ. ازدواج،. اﻧﺘﺨﺎ. ب. ﻫﻤﺴﺮ. و. ﺗﺸﻜﻴﻞ. ﺧﺎﻧﻮاده. 1. ﻣﺤﻤﺪ. آﻗﺎﺳﻲ. *. ﻓﺎﻃﻤﻪ. ﻓﻼح. ﻣﻴﻦ. ﺑﺎﺷﻲ. **. ﭼﻜﻴﺪه. در. ﺟﺎﻣﻌ. ﺔ. ﺟﻮان. اﻳﺮاﻧﻲ. ﻣﻮﺿﻮع. ﻫﺎي. ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺑﺎ. ﺣﻮزة. ﺟﻮاﻧﺎن. ﻣﺴﺌﻠﻪ. اي. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.


817
چکیده. هدف این تحقیق تبیین اثربخشی آموزش مهارت. های پیش از ازدواج بر مالک. های همسرگزینی و رشد فر. دی. دختران مجرد بوده است. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و.


817
چكيده. امروزه، با گذر جوامع از مرحله سنتی و. جمع. گرا. به مرحله مدرنیته و فردگرا،. شاهد افزایش سن ازدواج )و. خصوصاً. در میان بانوان(. و تمایل به همسرگزینی. بر اساس.


817
عنوان و نام پدیدآور : دانستنی های ازدواج سالم/ تهیه و تدوین رامین تبرایی، احمد مبلغی، .... در آموزه های اســالمی، اهمیــت ازدواج از دو منظر منافع فردی و مصالح اجتماعی.


817
ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﻴﺮ. ﺑ،. ﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ. ،. ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ي. ﻗﺒﻞ از ازدواج. اﻫﻤﻴﺖ داده ﻣﻲ. ﺷﻮد . اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮاي. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺒﻞ از ازدواج از دﻳﺪﮔﺎه زوﺟﻴﻦ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ.