شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
7 ژوئن 2017 ... بهترین روانشناسی - مرحله بندی سرطان چیست؟ - تشخیص سرطان چگونه است؟ - تصمیم پزشک در درمان سرطان چگونه خواهد بود؟ - پاسخ بیمار به درمان ...


817
29 آگوست 2016 ... دکتر مسعود صدرالدینی، فوق تخصص گوارش و کبد و آندوسکوپی پس ازتشخیص قدم بعدی ،تعیین میزان پیشرفت سرطان است.


817
staging هر نوع سرطان مختص به خودش است, مثلا staging سرطان معده با روده تفاوت دارد. معمولا بر اساس مرحله پیشرفت، stage یک توده سرطانی با عدد از 1 تا 4 رتبه بندی ...


817
18 ژانويه 2016 ... وی در مورد علائم سرطان معده گفت: علائم سرطان معده شامل احساس خستگی، نفخ، ... برای تعیین مرحله و درجه بندی شدت سرطان معده، از CT اسکن و PET ...


817
17 نوامبر 2014 ... علائم و نشانه های اولیه سرطان معده گول زننده و مشابه ناراحتی های گوارشی است ..... گفت که سبزی ها و صیفی ها به ۳ گروه مختلف تقسیم بندی می شوند.


817
بسیاری از موارد سرطان معده شامل کارسینوم معده هستند. این نوع بیماری به چند زیرشاخه تقسیم می‌شود. لنفوم و تومورهای مزانشیمال نیز ممکن است درون معده ایجاد گردند.


817
ﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﺎز. ، 2. 28. ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ. ي. ﻣﻮﺿـﻌﻲ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ. ي ﻣﻌـﺪه، ﻳـﺎ. ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﺮي ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﺑﺮرﺳـﻲ. ﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺮﺣﻠـ. ﻪ. ﺑﻨـﺪي ﺳـﺮﻃﺎن ﺷـﺎﻣﻞ.


817
20 ژوئن 2016 ... مرحله بندی سرطان چیست؟ - تشخیص سرطان چگونه است؟ ... در درمان سرطان چگونه خواهد بود؟ - پاسخ بیمار به درمان سرطان - جراحی در سرطان معده چه زمانی انج...


817
اين مطالعه به منظور ارزيابي ميزان دقت روش اندوسونوگرافي در مقايسه با نتايج به دست آمده از مرحله بندي به روش جراحي در سرطان هاي دستگاه گوارش فوقاني (مري و معده) ...


817
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻘﺎي ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌـﺪه ﻛـﻪ در ﺑﺨـﺶ ﮔـﻮارش ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘـﺎﻧﻲ ﺗﺤـﺖ .... ﺷﺎﻳﻊ در ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌـﺪه. (. روده. اي. (Intestinal). ،. ﻣﻨﺘﺸﺮه. (Diffuse). ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﺑﻨـﺪي ﻟـﻮران.