شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﻮری ﺧﻮاﺟﻮی. ،*. دﮐﺘﺮ ﮐﻮرش ﻫﻼﮐﻮﯾﯽ. **. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف. : اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ. ی. ﻧﺒﻮد واﻟـﺪﯾﻦ در دوران ﮐـﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ. و. اﺧـﺘﻼل. اﻓﺴـﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳـﯽ در. ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.


817
از هر ۲۰ نفر مراجعه کننده به پزشک عمومی، ۱-۲ نفر افسردگی اساسی دارند . ٪۳۰ تا ۷۰٪ از بیماران شناسایی و درمان مناسبی نمی شوند. • ٪۵۰ از بیماران تحت درمان در عرض ۳ ...