شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
17 نوامبر 2011 ... ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺴﺘﻨﻲ. ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﭘﻴﭽﻴﺪه. ﻛﻒ. ﻣﺎﻧﻨﺪي. ﻛﻪ. در آن،. ﺣﺒﺎب. ﻫﺎي. ﻛﻮﭼﻚ. زﮔﺎ. (. ﻫﻮا. ) در ﻓﺎز. ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ. اي. ﻛﻪ. ﺑﻪ ﻃﻮر. ﺟﺰﺋﻲ. ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،. ﭘﺮاﻛﻨﺪه. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ. ﺗﻌﺮﻳﻒ.


817
17 نوامبر 2011 ... ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺴﺘﻨﻲ. ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﭘﻴﭽﻴﺪه. ﻛﻒ. ﻣﺎﻧﻨﺪي. ﻛﻪ. در آن،. ﺣﺒﺎب. ﻫﺎي. ﻛﻮﭼﻚ. زﮔﺎ. (. ﻫﻮا. ) در ﻓﺎز. ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ. اي. ﻛﻪ. ﺑﻪ ﻃﻮر. ﺟﺰﺋﻲ. ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،. ﭘﺮاﻛﻨﺪه. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ. ﺗﻌﺮﻳﻒ.