شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
صفحه‌ها. این ۲۸ صفحه در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۲۸ صفحه است. پ. پل عابر پیاده قاری. ج. جداره اهرابی · جداره ساختمان آقایان علیوند و بلوریان · جداره ساختمان  ...


817
این خیابان اولین خیابانی است که در تبریز در سال ۱۳۵۶ (در زمان «محمدرضا پهلوی») آسفالت شد. در گذشته مردم به این خیابان قیر قیم (به معنی آسفالت) و باش خیاوان (به  ...


817
صفحه‌ها. این ۲۰ صفحه در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۲۰ صفحه است. ج. جداره ارجمندی · جداره پزشکیان · جداره علم داری · جداره فرشی علیپور · جداره کریمی. خ.


817
آ. ◅ آثار دوران پس از اسلام در تبریز (۴ ص). ◅ آثار دوره ایلخانیان در تبریز (۱ ص). ◅ آثار دوره پهلوی اول در تبریز (۲۰ ص). ◅ آثار دوره پهلوی در تبریز (۲۸ ص).


817
در برنامه ی این هفته نگاهی داریم به زندگی و کارهای عزت الله مقبلی، فیلم خیلی جالبی هم داریم از خیابونهای تهران موقع جشن دهمین سالگرد انقلاب سفید٬ به اضافه ی ...


817
در این قسمت مطلبی داریم از قالی تبریز هیتلر، ایرانی‌ هفته میرزا محمدعلی محلاتی ملقب به حاج سیاح از سفرنامه ... تونل زمان - تئاتر سیندرلا با رضا و فرحناز پهلوی.


817
البته پروین اعتصامی فقط زادهٔ تبریز بود، چونکه پدرش در تبریز کار میکرد، اما ... از رضا شاه یعنی زمان انقلاب مشروطه و دورهٔ بعد از او یعنی زمان پهلوی دوم محدود تر بود.


817
شــهر تبریــز در دوره پادشــاهی فتحعلی شــاه، ولیعهدنشــین و دومین شــهر بزرگ کشــور بــوده ... تبریــز تــا اواخر دورۀ قاجار همچنان به حیــات خود ادامه می دادند لیکن در اوایل دورۀ پهلوی اول، به .... دارالســلطنه قراجه داغــی مربــوط بــه زمــان جنــگ ایران و روســیه و.


817
شــهرهای تاریخــی، دربردارنــده ســاختاری هســتند کــه درگــذار زمــان و بــر اســاس ویژگی هــای ... شهر تبریز در دوران معاصر)از آغاز پهلوی تا به اکنون( بر روی برخی از.


817
24 مارس 2011 ... درود بر جوانان ازادیخواه و شجاع تبریز. ... Danestaniha/شاهزاده رضا پهلوی زمان برگشتم به وطنم رسیده است بزودی به آغوش میهن برمیگردم - Duration: ...