شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
17 آوريل 2017 ... تعریف افسردگی: افسردگی ) depression. (. یک حالت. ﺧﻟﻘﯽ. شامل بی. حوصلگی. و گریز از فعالیت یا بی. عالقگی و بی. میلی. است و می. تواند بر.


817
دکتر جمشید عیسی زاده. بسم هللا الرحمن الرحیم. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. Depression. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. ﻋﺒﺎرت. اﺳﺖ. از اﺣﺴﺎس. ﻏم ... اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻓﺴﺮدﮔﯽ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ. ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻤﻪ ...


817
افسردگی، اضطراب، استرس و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در پرستاران شاغل. دربیمارستان ولي عصر ... دنیا محسوب می شود. افسردگی بنا به تعریف سازمان جهانی.


817
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ. اﻧﺠﻤﻦ روان. ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ. (1. APA. )، اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺗﻠﻘﯽ. ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،. رﻓﺘﺎري و رواﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ. ﮔﺮدد (. 1. ). اﻣﺮوزه.


817
ندارند، اما همه علائم مربوط به افسردگی در. گروه افراد افسرده وجود دارد. افسردگی در بین افراد مختلف به. بخش دوم. در شماره قبل، تعریف افسردگی، تفاوت. میان حالت ...


817
اختلالات افسردگی جزو اختلال‌های خلقی محسوب می‌شود. افسردگی به هر شکل دیده شود، شیوه دید فرد از خود، از دیگران و از دنیا را تعریف می‌کند. افسردگی قدرت قضاوت را ...


817
اختلال افسردگی عمده یا اختلال افسردگی ماژور (به‌انگلیسی: Major Depressive Disorder) یا به اصطلاح «افسردگی»، اختلالی است که مشخصه اصلی آن، داشتن حالت ...


817
اکثر ما، حتی اگر ندانیم که تعریف عملی افسردگی چیست، لااقل احساس می‌کنیم که می‌توانیم نشانه های افسردگی را در خودمان و دیگران .... (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم).


817
اﻓﺴﺮدﮔﯽ. اﺳﺎﺳﯽ. ﺎﺑ. و. ﺑﺪون. ﻧﻤﺎي. ﺳﺎﯾﮑﻮﺗﯿﮏ. *. زﻫﺮا ﮐﯿﺎﻓﺮ. ﮐﺎرﺷﻨﺎس. ارﺷﺪ. روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ... اﻓﺴﺮدﮔﯽ. اﺳﺎﺳﯽ. و. 30. ﻧﻔﺮ. ﺑﯿﻤﺎر. ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ. اﺧﺘﻼل. اﻓﺴﺮدﮔﯽ. اﺳﺎﺳﯽ. ﺑﺎ. ﻧﻤﺎي. ﺳﺎﯾﮑﻮﺗﯿﮏ. ﺑﻪ. روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي.


817
-21 و به منظور بررسي وضعيت خودپنداره آن ها از پرسشنامه خودپندارهDASS بررسي ميزان استرس، اضطراب و افسردگي دانشجويان، از پرسش نامه 21 سوالي استاندارد شده.