شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
TIETOA MASENNUKSESTA. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎرﻩ. اﻓﺴﺮدﮔﯽ. (. دﭘﺮﺳﻴﻮن. ) ﻣﻨﻈﻮر ازاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻄﻮر دراز ﻣﺪّت اﺣﺴﺎس ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ، ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﺤﺎل و. ﻣﻀﻄﺮب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻟﺖ  ...


817
افسردگی. و. اضطرابی. تدوین: دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی. با همکاری: حسین ناصری،. حسن فرهی. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر سالمت روانی اجتماعی و ...


817
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺪف. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻛﻼﻟﻪ زﻋﻔﺮان. در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻳﻚ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. 6. ﻫﻔﺘﻪ. اي، دوﺳﻮ ﺑﻲ. ﺧﺒﺮ و ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل داروﻧﻤﺎ ...


817
18 آوريل 2011 ... درﻣﺎن. در. ﺑﻴﻤﺎري. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ. از: ﻛﺎﻫﺶ. ﻋﻼﻳﻢ. ،. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي. از. ﻋﻮد. و. ﻧﻬﺎﻳﺘﺄ ..... www.media. wiley.com/product-data/excerpt/00/07645390/0764539000.pdf.


817
اﻓﺴﺮدﮔﻲ. : ﻋﻠﻞ .1. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ. ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ. : ﻳﻜﻲ از. اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﻲ،وراﺛﺖ اﺳﺖ . .2 ... درﺻﺪ ﺳﻴﺮ ﻣﺰﻣﻦ. دارﻧﺪ . درﻣﺎن. : روان درﻣﺎﻧﻲ و دارو درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ درﻣﺎن ﻫﺎ. ﻫﺴﺘﻨﺪ . دارو درﻣﺎﻧﻲ.


817
ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ. ﻫﺎ در ﻣﻮارد اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺣﺎد ﺗﺎ. 80. %. ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . •. روان درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري و روان درﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﯿﻦ ﻓـﺮدي دو ﻧـﻮع اﺻـﻠﯽ از روان. درﻣﺎﻧﯽ. ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ...


817
22 نوامبر 2012 ... افسردگی اغلب وابسته به یک بیماری مانند ضایعه. نخاعی است و. قابل درمان می باشد . افسردگی می تواند زندگی ها را متالشی نماید . اجازه. ندهید زندگی ...


817
درمان های روانشناختی یک خدمت NHS رایگان و محرمانه و ویژه افرادی است که سن آنها 18 ... وقتی دچار عواطف چالش انگیز مثل افسردگی، نگرانی، یا استرس می شوید، درمان های  ...


817
55. / http://ebcj.mums.ac.ir. تأثير بازی. درمانی گروهی ساختارمند به شيوه شناختی. -. رفتاری بر اضطراب و افسردگی کودکان. مبتال به سرطان. : یک مطالعه مقدماتی.


817
ﭼﮑﯿﺪه. زﻣﯿﻨﻪ: اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، روش. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن آن. وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﻓﻌﺎل. ﺳﺎزي رﻓﺘﺎري ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ. ﻋﻼﯾﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ ...