شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که با استفاده از آتش‌زنه [ وسیله‌ای است که با آن آتش روشن می‌کنند] شمع یا چراغی را روشن نموده است، یـعـنـی با عدل ...


817
3 سپتامبر 2017 ... تعبیر خواب شمع و شمعدان میتواند نشانه دهنده عزت و جلال و نعمت باشد در زیر میتوانید تعبیرات بیشتری در مرد شمع و شمعدان را در زیر از زبان ...


817
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادقديدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود اول پادشاه دوم قاضي سوم فرزند چهارم عروسي پنجم فرمانروائي ششم م.


817
26 آوريل 2018 ... تعبیر خواب شمع,دیدن شمع در خواب,تفسیر خواب شمع,معنی دیدن شمع در خواب, شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زنی در ...


817
شمع. محمدبن سيرين گويد: شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بيند كه شمع به دست خود افروخته داشت، دليل كه عز و دولت و نعمتش زياده گردد. اگر شمع افروخته ديد در خانه خود،  ...


817
تعبیر خواب شمع روشن کردن و تعبیر خواب شمع خاموش و تعبیر خواب شمع روشن و تعبیر خواب شمعدان و تعبیر خواب آکا را در آکاایران ببینید.


817
محمدبن سيرين گويد: شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بيند كه شمع به دست خود افروخته داشت، دليل كه عز و دولت و نعمتش زياده گردد. اگر شمع افروخته ديد در خانه خود، كه ...


817
25 دسامبر 2017 ... یزدان به‌ کمال شد پدیدار. و اهریمنِ زشت‌خو حصاری،. یادآر ز شمعِ مرده! یادآر! ای مونسِ یوسف اندر این بند! تعبیرْ عیان چو شد تو را خواب،. دلْ پُر ز شعف، لب ...


817
که البته چراغ مرده، دل مصلحت اندیشی است که خود را به خواب زده است و شمع آفتاب ، شعله پروا سوز مرام رندی است. معادل نرود میخ آهنین در سنگ. شاد زی و دیر زی. ☹.


817
خواب در ديده عاشق نکشد رخت هوس. سرمه شعله بچشم نگران دارد شمع. رنگ آشفته متاع هوس آرائي ماست. در تماشاگه پرواز دکان دارد شمع. رهبر عالم آسوده دلي خاموشي است.