شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر the best UK Search engine


817
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شمعی را روشن کرده‌ای، تعبیرش این است که عزت و کامیابی و بهره‌مندی و نعمت تو افزایش می‌یابد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر « پادشاهی» در خواب ببیند که با استفاده از آتش‌زنه [وسیله‌ای است که با آن آتش روشن می‌کنند] شمع یا چراغی را روشن نموده است، یـعـنـی با عدل و انصافی که برقرار می‌کند مردم ...


817
اگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می گوید که شما را به عزت و نعمت می رساند . برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است. اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید خوب نیست. معبران نوشته اند بیننده خواب اگر زن داشته باشد همسرش را از دست می دهد. اگر همسر نداشته باشد وضع او بد می شود. اگر شمع افروخته ...


817
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادقديدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود اول پادشاه دوم قاضي سوم فرزند چهارم عروسي پنجم فرمانروائي ششم م.


817
9 فوریه 2017 ... شمع نماد و سمبل روشنایی است برخی معبرین مانند ابن سیرین شمع را به دولت و نعمت تعبیر و برخی دیگر به زن و فرزند. البته لازم به ذکر است این را بدانید که در گذشته شمع وسیله‌ای بسیار پرکاربرد و مهم بوده و در زندگی مردم نقش بسزایی داشته که امروزه با آمدن روشنایی‌های دیگر بیشتر کاربردی تزیینی برای آن ...


817
شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زني در خواب ببيند که شمعي روشن در دست يا در خانه دارد صاحب دختري برگزيده و ممتاز مي شود. اگر بيماري ببيند شفا حاصل مي کند و اگر وامداري ببيند اداي دين خواهد کرد. اگر کسي شمع روشن به شما بدهد بسيار خوب است و خواب شما مي گويد که شما را به عزت و نعمت مي رساند .


817
شمع. ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن شمع در خواب ، کامرانی و دولت و عزت است . اگر ببیند که با دست خودش شمع روشن می کرد ، عزت و نعمتش زیاد می شود . اگر دید که در خانۀ او شمعی روشن است که از نور آن خانه اش روشن شده ، در آن سال نعمت فراوانی پیدا می کند . اگر ببیند که شمع روشن را از دست کسی گرفت ، توسط شخصی عزت و نیرو ...


817
تعبیر "دیدن شمع" خاموش | تعبیر خریدن شمع،خاموش کردن یا روشن کردن شمع در خوابتعبیر "دیدن شمع" خاموش | تعبیر خریدن شمع،خاموش کردن یا روشن کردن شمع در خواب شمع,شمع شوخته,تعبیر دیدن شمع,تعبیر شمع سوخته,تعبیر روشن کردن شمع تعبير خواب به.


817
16 آگوست 2016 ... تعبیر "دیدن شمع" خاموش | تعبیر خریدن شمع،خاموش کردن یا روشن کردن شمع در خواب شمع,شمع شوخته,تعبیر دیدن شمع,تعبیر شمع… ساير مطالب ما. “تعبیر خواب آسمان” | تعبیر پرواز کردن در آسمان |… تعبیر دیدن یا خوردن انار | “تعبیر انار” | تعبیر… روش پخت آش غلغل | انواع آش محلی شوشتری · “قالب خبری گودنیوز ...


817
5 ا کتبر 2015 ... ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب شمع دیده است، می فرمایند: شمع در خواب عزت، نعمت و دولت بود و اگر فردی ببیند که در دست خود شمعی روشن داشت، دلیل کند..


817
21 مه 2012 ... کشیدن،درست کردن یا در حال سوختن،شمع را دیدن:خواب بیننده در یک مراسم جشن و سرور شرکت خواهد کرد شن،ماسه دیدن شن:خبر از روابط نامطمئن می دهد روی شن یا ماسه دراز کشیدن:به معنی در معرض خطر قرار داشتن زندگی خواب بیننده است طوفان شن:خبر از فروپاشی چیزهایی می دهد،که صاحب رویا تاکنون به دست آورده است