شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
قدرت انتخاب و اختيار. عطا فرمود ... 2. موضوع. مصوبه مورخ 11/1/1382. شوراي عالي اداري. معرفي. ضوابط انتخاب ، انتصاب و تغيير مديران. 3. اگر‌فردي ، مسلماني را براي ...


817
21 ژوئن 2016 ... دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ... تبصره 3- کارمندانی که به موجب ضوابط قبل، شرایط احراز شغل خاصی را به ...


817
اﻧﺘﺨﺎب، اﻧﺘﺼﺎب و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮان. 1426/1901. 11/1/1382. ﻋﻨﻮان ﻣﺼﻮﺑﻪ. : ﺿﻮاﺑﻂ اﻧﺘﺨﺎب، اﻧﺘﺼﺎب و ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﻣﺪﯾﺮان. وزارﺗﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ،. ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﻘﻼب. اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ.


817
24 مه 2006 ... ﺿـﻮاﺑﻂ اﻧﺘﺨـﺎب ، اﻧﺘـﺼﺎب و ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﺪﯾﺮان. » ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره. 1426/1901. ﻣﻮرخ. 11/1/1382. ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اداري ، در ﺷﻮراي ﺗ. ﺤﻮل اداري وزارت. ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و در ...


817
به منظور تحقق شایسته سالاری و پیاده نمودن نظام انتخاب مدیران و سرپرستان غیرهیات علمی بر پایه ضوابط و ارزیابی افراد بر اساس معیارهای شایستگی و مهارتهای ...


817
شایستگی های عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای را به شرح ... تبصره ۱: مدیران واحدهای عملیاتی موضوع ماده ۵ ضوابط و شاخص های سازماندهی، طراحی و ...


817
ﺻﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳـﺎﻻﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻭ ﺍﻧﺘـﺼﺎﺏ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻭ. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ..... ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ، ﺍﻧﺘـﺼﺎﺏ ﻭ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴـﺰ ﺍﻳـﻦ. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.


817
11 فوریه 2017 ... ضوابط اجرایی نحوه انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران- شماره بخشنامه: 1943/212/د مورخ 17/12/95 دستورالعمل انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران وزارت ...


817
“ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران” به منظور نظام‌مند نمودن انتصابات و توجه به شايستگي‌هاي افراد و در اجراي اهداف تعيين شده در برنامه تحول در نظام اداري در ...


817
“ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران” به منظور نظام‌مند نمودن انتصابات و توجه به شایستگی‌های افراد و در اجرای اهداف تعیین شده در برنامه تحول در نظام اداری در ...