شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
14 ژانويه 2016 ... فرایند توسعه و پیاده سازی دولت الكترونیك یك فرایند پویا و جامع است. ... در پژوهشی كه در سال ۲۰۰۲ میلادی توسط سازمان ملل انجام گرفته، یك مدل پنج ...


817
الف - مدل سازمان ملل: در پژوهشی که در سال 2002 میلادی توسط سازمان ملل انجام ... گامها با بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای عضو سازمان ملل و چگونگی توسعه آن ... (لاینه و لی،2001) ج- مدل" بلوغ دولت الکترونیک" گارتنر طبق این مدل، بلوغ دولت ...


817
واژه های کلیدی: دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدل بلوغ دولت. الکترونیکی .... مدل گارتنر: این مدل در سال ۲۰۰۲ و توسط گروه کاری گارتنر توسعه داده شد. در .... مدل سازمان ملل: در این مدل (۲۰۰۰) نیز پنج مرحله به ترتیب زیر برای بلوغ دولت.


817
6 ژانويه 2016 ... سازمان ملل متحد/ گروه تدوین اميرحسين محب. علی. .... دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هر دو سال. کی. بار. گزارش ...... هنوز اكثریت آنها در ساطوح پایين یا ميانی توسعه دولت الکترونيک با توجه به مراحل چهارگانه مدل. خدمات.


817
9 مه 2007 ... ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪل ﻣﺮاﺣﻞ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ. ﮐـﺎر. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ی. دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ. ی. ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﺳـﺎﯾﺖ. اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ارزﯾــﺎﺑﯽ ﮐــﺮده.


817
Backus, 2001. (. مقدمات دولت ... ایاالت و دولت. های فدرالی از سال ... برای داشتن یک شهرداری موفق در دولت الکترونیکی، توسعه یک مدل مناسب در. ارتباطات .... مرحلة چهارم: تراکنش. مرحلة پنجم: تبدیل. 25. )دگرگونی(. سازمان ملل. 21. (DPEPA). ) Ronaghan  ...


817
فرایند توسعه و پیاده سازی دولت الکترونیک یک فرایند پویا و جامع است. ... الف) مدل سازمان ملل: در پژوهشی که در سال ۲۰۰۲ میلادی توسط سازمان مللانجام گرفته، یک مدل ...