شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
8 فوریه 2018 ... افسردگي,پيامدها ي افسردگي,علل افسردگي,جوانان,نوجوانان,درمان افسردگي,آمار, افسردگي:مقدمه احساس عدم ... آموزش,روانشناسی :: مقاله افسردگي PDF.


817
افسردگی یک بیماری جسمی – روانی ، است که می تواند در روان افراد نشانه های مختلف رااز خود ... کد مقاله : 114691. فرمت PDF. 5 صفحه. سال 2018. انگلیسی. دانلود مقاله.


817
38. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ارﺗﺒﺎط. ﻃﺮح. واره. ﻫﺎي. ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر. اوﻟﯿﻪ. و. ﻋﻼﯾﻢ. ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. در. ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن. ﺑﻪ. اﺧﺘﻼل. اﻓﺴﺮدﮔﯽ. اﺳﺎﺳﯽ. ﺎﺑ. و. ﺑﺪون. ﻧﻤﺎي. ﺳﺎﯾﮑﻮﺗﯿﮏ. *. زﻫﺮا ﮐﯿﺎﻓﺮ. ﮐﺎرﺷﻨﺎس. ارﺷﺪ. روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. ،. داﻧﺸﮕﺎه .


817
ﺑﺮ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎ. ي ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﺎل. : ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري. دﮐﺘﺮ ﻣﻬﻮش ﻣﻮﺳﻮي ﺟﺰي. 1. -. دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺴﺎ ﺗﺮاﺷﯽ. 2. +. -. دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮازﻗﯽ. 2. -1. اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ،.


817
اضطراب و افسردگی و افزایش کیفیت زندگی .... بیماران طبق مطالعات اختالالت اضطراب و یا افسردگی و اضطراب و افسردگی با هم. است. ...... PRO/BreastCancer. pdf.


817
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. (. Originalpaper. ) ﭼﮑﯿﺪه. زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف. : ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻐﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ ...


817
واکنش های هیجانی نامناسب مثل استرس، اضطراب و افسردگی در جوامع امروز بسیار مشهود است و جامعه ... تاریخ پذیرش مقاله: 1394/05/09. تاریخ دریافت مقاله: 1394/03/ 02.


817
اﻓﺴﺮدﮔﯽ. و. ﻣﺮﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎع درﻣﺎن. ﻣﺪار. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. 4: 6/. /. 1387. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. 5: 7/. /. 1387. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻣﺮوزه از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، اﻋﺘﯿﺎد ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد، ﯾـﮏ اﺧـﺘﻼل رواﻧـﯽ. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ  ...


817
4 نوامبر 2013 ... اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه دردو ﺣـﻮزه اﺿـﻄﺮاب و اﻓﺴـﺮدﮔﻲ در ... اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ .... ﺟﻤﻊ ﺑﻨـﺪي اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻘـﺎﻻت.


817
18 آوريل 2011 ... اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ زﻧﺎن از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ...... 9 -20. Available from: www.media.wiley.com/product-data/excerpt/00/07645390/ 0764539000.pdf. .... This paper should be cited as: Zarepoor F ...