شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
17 آوريل 2018 ... مطالعه ای جدید بوسیله تیمی تحقیقاتی از دانشگاه استرالیای شرقی دریافته اند زمانی که متحمل IVF شده اند اما جنین آن ها قادر نبوده است لانه گزینی ...


817
این شانس در حدود 10 الی 20 درصد در هر بار انتقال تخمین زده می شود. ولی در مرکز باروری و ناباروری اصفهان آمار موفقیت ترانسفر جنین های فریز در حال حاضر، دارای شانس ...


817
30 جولای 2018 ... پژوهش‌های صورت گرفته در پژوهشگاه رویان گویای آن است که انتقال جنین فریز شده نسبت به جنین تازه، در مرحله بارداری شیمیایی با موفقیت ...


817
طبق آمار بدست آمده این شانس در حدود 20 درصد در هر بار انتقال تخمین زده می شود. اما در مرکز باروری و نا باروری اصفهان آمار موفقیت ترانسفر جنین های فریز در حال حاضر ...


817
10 سپتامبر 2018 ... برای مراقبت از جنین فریز شده انتقال یافته چند نکته را ذکر می کنیم. ... ولی در مرکز باروری و ناباروری اصفهان آمار موفقیت ترانسفر جنین های ...


817
5 مارس 2018 ... لذا ایجاد روش‌هایی با حداکثر موفقیت و حداقل عوارض در باروری مصنوعی ... نتایج همچنین نشان داد که حاملگی خارج از رحم در گروه جنین فریز شده در مقابل ...


817
ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾﺰ ازﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺎروري ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻳ. ﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﻓﺮاواﻧﯽ .... در ﻣﻮرد ﺟﻨﯿﻦ . ﯿﻧ. ﺰ ﮐ. ﯿﻔﯿ. ﺖ. ﺟﻨﯿﻦ از. ﻣﻬﻢ. ﯾﺗﺮ. ﻦ. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺴﻮب. ﯽﻣ. ﺷﻮد. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ي. ﮐﻪ. در. ﺟﻨ.


817
اگر چه انتقال جنين تازه مورد تاييد و توجه است، اما مطالعات اندكي در مورد عوامل باليني موثر در ميزان لقاح و ميزان بارداري در انتقال جنين فريز شده وجود دارد. مطالعه حاضر ...


817
2 فوریه 2017 ... درباره فریز کردن جنین، پس از اینکه روش لقاح مصنوعی خارج رحمی به عنوان متدی .... نسبت موفقیت جنین منجمد نسبت به جنین معمولی دو سوم است.


817
5 سپتامبر 2012 ... رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی پژوهشگاه رویان از موفقیت محققان این پژوهشکده در زمینه انتقال جنین فریز شده خبر داد و گفت: علاوه بر این در زمینه ...