شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر


817
30 جولای 2018 ... پژوهش‌های صورت گرفته در پژوهشگاه رویان گویای آن است که انتقال جنین فریز شده نسبت به جنین تازه، در مرحله بارداری شیمیایی با موفقیت ...


817
17 آوريل 2018 ... مطالعه ای جدید بوسیله تیمی تحقیقاتی از دانشگاه استرالیای شرقی دریافته اند زمانی که متحمل IVF شده اند اما جنین آن ها قادر نبوده است لانه گزینی ...


817
10 سپتامبر 2018 ... برای مراقبت از جنین فریز شده انتقال یافته چند نکته را ذکر می کنیم. ... ولی در مرکز باروری و ناباروری اصفهان آمار موفقیت ترانسفر جنین های ...


817
در این روش،جنین ها درون محلول های مخصوص نگهداری جنین درون نی هایی گذاشته شده سپس ... ولی در مرکز باروری و ناباروری اصفهان آمار موفقیت ترانسفر جنین های فریز در ...


817
همچنین به گزارش آسان طب شانس بارداری انتقال جنین های فریز شده، کمتر از شانس ... اما در مرکز باروری و نا باروری اصفهان آمار موفقیت ترانسفر جنین های فریز در حال ...


817
مقدمه: يكي از مهم ترين درمان هاي زوج هاي نابارور، انتقال جنين فريز شده مي باشد. اگر چه انتقال جنين تازه مورد تاييد و توجه است، اما مطالعات اندكي در مورد عوامل باليني موثر ...


817
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در. ﯿﺣ. ﻄﻪ. ي. اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺎزه در. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾﺰ. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﻧﺸﺎن. ﯽﻣ ... در ﻣﻮرد ﺟﻨﯿﻦ. ﯿﻧ. ﺰ ﮐ. ﯿﻔﯿ. ﺖ. ﺟﻨﯿﻦ از. ﻣﻬﻢ. ﯾﺗﺮ. ﻦ. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺴﻮب. ﯽﻣ. ﺷﻮد. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ي.


817
30 جولای 2018 ... پژوهش‌های صورت گرفته در پژوهشگاه رویان گویای آن است که انتقال جنین فریز شده نسبت به جنین تازه، در مرحله بارداری شیمیایی با موفقیت ...


817
5 مارس 2018 ... لذا ایجاد روش‌هایی با حداکثر موفقیت و حداقل عوارض در باروری مصنوعی ... در این تحقیق، مقایساتی در همین رابطه بین مواردی که از جنین فریزشده ...


817
30 جولای 2018 ... پژوهش های صورت گرفته در پژوهشگاه رویان گویای آن است که انتقال جنین فریز شده نسبت به جنین تازه، در مرحله بارداری شیمیایی با موفقیت ...